[26-03-2019] Biên bản và Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trân trọng !

---

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi