Thông tin tài chính

Sắp xếp theo

[28-04-2020] Giải trình chênh lệch LNST Quý I...

Giải trình chênh lệch LNST Quý I năm 2020

[28-04-2020] Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I...

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2020

[28-04-2020] Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I...

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2020

[30-03-2020] Giải trình chênh lệch 10% LNST...

Giải trình chênh lệch 10% LNST trên BCTC năm 2019

[30-03-2020] Báo cáo tài chính hợp nhất 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất 2019

[30-03-2020] Báo cáo tài chính tổng hợp 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp 2019

Liên kết với chúng tôi