1. Mô hình tổ chức:

 

2. Ban Lãnh Đạo Công Ty:

1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Cao Tùng Lâm

2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc: Ông Trần Huy Tưởng

3. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Đức Thắng

4. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Công Khanh

5. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Đỗ Nguyên An

6. Phó Tổng Giám Đốc: Ông Trần Thắng Lợi

7. Giám đốc khối Cơ Điện: Ông Nguyễn Ngọc Đường

8. Giám đốc khối Xây Lắp: Ông Lê Quốc Tuấn

9. Kế Toán Trưởng: Bà Ngô Minh Nguyệt

10. Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ Điện Phục Hưng: Ông Nguyễn Ngọc Đường

11. Giám Đốc Công ty TNHH MTV quản lý Thiết bị xây dựng Phục Hưng: Ông Hoàng Văn Đào

12. Giám Đốc Công ty Nhà Mỹ Xuân: Ông Trần Hồng Phúc

13. Giám đốc Công ty Đầu tư PHK: Ông Nguyễn Hoàng Anh

Liên kết với chúng tôi