Quan Hệ Cổ Đông

Đại hội đồng cổ đông

Thư mời họp, tài liệu họp, Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính, giải trinh chênh lệch

Báo cáo thường niên

Báo cáo tổng hợp hoạt động của công ty định kỳ

Thông tin khác

Thông tin công ty

Báo cáo quản trị

Báo cáo Quản trị công ty thường niên

Điều lệ và quy chế quy định

Điêu lệ và quy chế quy định

Liên kết với chúng tôi