[11-03-2019] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings                   

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30’, thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

2. Địa điểm: Phòng họp Florence - Phục Hưng Holdings - Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội.  

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự đại hội:

  • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V053/2019-PHC/VSD-ĐK ngày 21/02/2019;
  • Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 11h00 ngày 22/03/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ.Tố Hữu - P.Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Nguyễn Thanh Huyền, ĐT: 024.666.46.518/19/20, Mobile: 0906.118.484, Fax: 024.666.46.521).

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:

  • Thư mời họp;
  • Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

 

CAO TÙNG LÂM

 

Tài liệu kèm theo:

1. Thư mời họp

2. Chương trình Đại hội

3. Đăng ký tham dự + Uỷ quyền

4. Quy chế Đại hội 

5. Báo cáo của Ban Điều hành

6. Báo cáo của HĐQT

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát

8. Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2018

9. Tờ trình Điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ

10. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019

11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

12. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Vốn điều lệ

13. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

14. Thẻ biểu quyết

 

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi