1. Mô hình tổ chức:

 

2. Ban Lãnh Đạo Công Ty:

1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Cao Tùng Lâm

2. Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc: Ông Trần Huy Tưởng

3. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Đức Thắng

4. Thành viên Hội Đồng Quản Trị: Ông Nguyễn Công Khanh

5. Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc: Ông Đỗ Nguyên An

6. Phó Tổng Giám Đốc: Ông Trần Thắng Lợi

7. Phó Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Đức Chính

8. Phó Tổng Giám Đốc: Ông Hoàng Văn Đào

9. Kế Toán Trưởng: Bà Ngô Minh Nguyệt

10. Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 3: Ông Bùi Trường Sơn

11. Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7: Ông Lưu Văn Lạc

12. Giám Đốc Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng: Ông Trần Hồng Phúc

Liên kết với chúng tôi