Thông tin tài chính

Sắp xếp theo

[29-10-2018] Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 -...

Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 - Hợp nhất

[29-10-2018] Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 -...

Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 - Công ty mẹ

[29-10-2018] Giải trình chênh lêch liên quan...

Giải trình chênh lêch liên quan đến BCTC Quý 3 năm 2018

[29-08-2018] Báo cáo tài chính bán niên - năm...

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2018 - Công ty mẹ

[29-08-2018]  Báo cáo tài chính bán niên - năm...

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2018 - Hợp nhất

[30-07-2018]  Giải trình chênh lêch liên quan...

Giải trình chênh lêch liên quan đến BCTC Quý 2 năm 2018

Liên kết với chúng tôi