Quan Hệ Cổ Đông

Sắp xếp theo

[18-06-2019] NQ HĐQT về việc Thành lập các Cty...

NQ HĐQT về việc Thành lập các Cty con + Chuyển nhượng cổ...

[26-04-2019] Giải trình chênh lệch LNST QI-2019

Giải trình chênh lệch LNST QI-2019

[15-05-2019] Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện...

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với các bên...

[26-04-2019] Báo cáo tài chính hợp nhất quý I...

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2019

[26-04-2019] Báo cáo tài chính tổng hợp QI - 2019

Báo cáo tài chính tổng hợp QI - 2019

[04-2019] Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Liên kết với chúng tôi