Thông tin tài chính

Sắp xếp theo

[21-03-2019] Báo cáo tài chính tổng hợp 2018

Báo cáo tài chính tổng hợp 2018

[21-03-2019] Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

[30-01-2019] Giải trình chênh lệch lợi nhuận...

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 4-2018

[30-01-2019] Báo cáo tài chính Quý 4 -2018

Báo cáo tài chính Quý 4 -2018

UBCK chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2019

UBCK chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2019

[29-10-2018] Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 -...

Báo cáo tài chính Q3 - năm 2018 - Hợp nhất

Liên kết với chúng tôi