Đại hội đồng cổ đông

Sắp xếp theo

[11-04-2018] Công bố Biên bản và Nghị quyết...

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông...

[22-03-2017] Biên bản và Nghị quyết Đai hội...

Biên bản và Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên...

[10-02-2017] Thông báo về ngày đăng ký cuối...

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại...

[10-03-2017] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

[07-10-2016] Công bố thông tin Biên bản kiểm...

Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông...

[12-04-2016] Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông...

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Cty Phục Hưng 2016

Liên kết với chúng tôi