[16-03-2020] Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  

Chi tiết xem tại đây!

Trân trọng!

Bài viết liên quan

Liên kết với chúng tôi