Tuyển Dụng

Tuyển dụng cán bộ an toàn

Số lượng: 05 người

Tuyển dụng cán bộ kế toán

Số lượng: 02 người

Tuyển cán bộ shopdrawings

Số lượng: 05 người

Tuyển cán bộ QS

Số lượng: 03 người

Tuyển dụng cán bộ nhân sự

Số lượng: 02 người

Liên kết với chúng tôi