[19-04-2024] Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Chi tiết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trân trọng./.

 

TIN TỨC KHÁC

Loading...