[20-10-2023] Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Nguyễn Ngọc Minh - Con ông Nguyễn Ngọc Điệp - TV HĐQT đã mua 10.000 cổ phiếu PHC

TIN TỨC KHÁC

Loading...